mercredi 1 avril 2009

listes des principaux verbes forts et irréguliers

infinitif présent 3 personne prétérit parfait traduction
beginnen er beginnt begann hat begonnen commencer

bitten er bittet bat hat gebetten prier de

bleiben er bleit blieb hat geblieben rester

brechen er bricht brach hat gebrochen casser

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire